บริการทางด้านระบบไฟฟ้า

บริการทางด้านตรวจสอบงานระบบไฟฟ้าและซ่อมบำรุง

บริการทางด้านระบบสื่อสารโทรคมนาคมและระบบรักษาความปลอดภัย

บริการทางด้านระบบควบคุมเครื่องจักรและการเก็บข้อมูลการทำงาน