Electrical Technology Services

บริษัท พี.เค. เทคนิค จำกัด

จัดจำหน่ายสายไฟฟ้า, อุปกรณ์ช่างไฟฟ้า, ท่อร้อยสายไฟ, โคมไฟ, หลอดไฟ, สายไฟ, รับเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้าโรงงาน, รับเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้าครัวเรือน, งานบริการทางด้านตรวจสอบงานระบบไฟฟ้าและซ่อมบำรุง, งานบริการทางด้านระบบควบคุมเครื่องจักรและการเก็บข้อมูลการทำงาน, งานบริการทางด้านระบบสื่อสารโทรคมนาคมและระบบรักษาความปลอดภัย เป็นต้น

งานบริการทางด้านระบบไฟฟ้า

บริการในการออกแบบและติดตั้งระบบวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) ที่ช่วยในการเก็บ, จัดการ, และวิเคราะห์ข้อมูลจากเครื่องจักรและระบบการทำงาน เพื่อสร้าง insight ที่มีคุณค่าสำหรับการตัดสินใจในการปรับปรุงและพัฒนาการทำงาน

  • งานติดตั้งหม้อแปลง
บริการในการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าที่ใช้ในการเปลี่ยนแปลงแรงดันไฟฟ้า เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งาน
  • ติดตั้งระบบไฟฟิวส์แรงสูงแรงตํ่า
บริการติดตั้งและบำรุงรักษาระบบไฟฟิวส์ที่ใช้ในการป้องกันการไฟฟ้าลัดวงจร ทั้งในระบบแรงสูงและแรงต่ำ
  • ติดตั้งระบบแสงสว่าง
บริการในการติดตั้งและออกแบบระบบแสงสว่าง ทั้งในอาคาร, สถานที่สาธารณะ, หรือพื้นที่ส่วนตัว
  • ตู้ควบคุมแสงสว่าง
ตู้ควบคุมที่ใช้สำหรับการควบคุมและจัดการระบบแสงสว่าง ทำให้การใช้งานแสงสว่างเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย
  • พลังงานจากแสงอาทิตย์
การใช้แผงโซลาร์เซลล์ในการแปลงแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้า ซึ่งเป็นแหล่งพลังงานทดแทนที่สิ้นเปลืองและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
  • ระบบกราวด์ต่อลงดิน
การติดตั้งระบบการต่อต่อกับดินเพื่อป้องกันการไฟฟ้าลัดวงจร และป้องกันความเสี่ยงจากไฟฟ้าช็อต
  • ระบบป้องกันฟ้าผ่า
การติดตั้งระบบป้องกันฟ้าผ่าเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากฟ้าผ่าหรือสายฟ้า
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

pk.sale@pktechnic.com

ขอใบเสนอราคา

งานบริการทางด้านระบบไฟฟ้า

Gallery

งานติดตั้งหม้อแปลง

ติดตั้งระบบไฟฟิวส์แรงสูงแรงตํ่า

ติดตั้งระบบแสงสว่าง

ตู้ควบคุมแสงสว่าง

พลังงานแสงอาทิตย์

ระบบกราวด์ต่อลงดิน

ระบบป้องกันฟ้าผ่า

DISTRIBUTOR AND PARTNERS